Ενημέρωση

Ενημέρωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα σχόλια που υποβάλλονται από τους πολίτες στις ανοικτές προς σχολιασμό διαβουλεύσεις, δεν δημοσιεύονται άμεσα στην πλατφόρμα της διαβούλευσης με την υποβολή τους. Η δημοσίευσή τους προϋποθέτει την έγκριση από την ομάδα παρακολούθησης των σχολίων. Η Ομάδα παρακολούθησης επιβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και προχωρά στην ανάρτηση των σχολίων.

Σχετική νομοθεσία - Θεσμικό πλαίσιο

Η διαδικασία επί της δημόσιας διαβούλευσης θεσπίζεται με το άρθρο 9 και 61 του ν. 4622/2019, «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», (Α΄133).
Θεσπίζονται οι αρχές καλής διακυβέρνησης και χρηστής διοίκησης και η έννοια της διαβούλευσης όπως παρακάτω:

Αρχές καλής διακυβέρνησης και χρηστής διοίκησης

Η Δημόσια Διοίκηση για την εκπλήρωση της αποστολής της, λειτουργεί βάσει των αρχών της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, όπως αυτές καθορίζονται από τη διεθνή επιστημονική ανάλυση και πρακτική, ιδίως δε τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, της αναγκαιότητας και επικουρικότητας και της αξιοκρατίας και του επαγγελματισμού
Η αρχή της νομιμότητας έχει την έννοια ότι η δράση της Δημόσιας Διοίκησης οφείλει να ερείδεται στο Σύνταγμα, τον νόμο, το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο.
Η αρχή της διαφάνειας και της λογοδοσίας έχει την έννοια ότι η λειτουργία της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης οφείλει να προβλέπει διαδικασίες διαβούλευσης κατά τον σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών και να λαμβάνει υπόψη τα πορίσματά της, να καθιστά σαφείς το ρόλο και την ευθύνη των λειτουργών της, να κάνει χρήση ποιοτικών πληροφοριών και δεδομένων για τη λήψη των αποφάσεων και να καθιστά προσβάσιμες τις πληροφορίες αυτές στην κοινωνία, με την επιφύλαξη τυχόν απορρήτου ή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα."'

Διαβούλευση

Η διαβούλευση επιτυγχάνεται με τη δημοσιοποίηση, με πρόσφορα μέσα, της σχεδιαζόμενης ρύθμισης, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή σε αυτή κάθε ενδιαφερόμενου. Υπόχρεη για την κίνηση της διαδικασίας διαβούλευσης είναι η αρμόδια Υπηρεσία που έχει τη πρωτοβουλία.
Κατά τη φάση της διαβούλευσης αναρτάται στον δικτυακό τόπο προσχέδιο των διατάξεων του και παρέχεται η δυνατότητα σχολιασμού. Στο τέλος της διαβούλευσης συντάσσεται έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν μέρος στη διαβούλευση και τεκμηριώνεται η ενσωμάτωσή τους ή μη στις τελικές διατάξεις.

Κατ' αντιστοιχία με την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση και σε εφαρμογή των αρχών του Δημοκρατικού Προγραμματισμού σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και σε θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί), η Περιφέρεια ως ΟΤΑ Β Βαθμού, συνεργάζεται και διαβουλεύεται με όλους τους φορείς, για κάθε θέμα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος.